Sisseastujale

Õppemaks  kõikidel erialadel ja kõikides õppevormides on   23 eurot   kuus.


Tänaseks on Sindi Muusikakoolist kasvanud paljude erinevate erialadega muusikakool. Õppida saab klaverit, viiulit, rahvamuusika viiulit, erinevaid kitarre, akordionit, flööti, plokkflööti ja kannelt.

Üldaineteks on solfedzo ning alates 4. klassist muusikalugu. Lisaainetena saab õppida ansamblit ja lisapille.

Soovijalile töötab ka Helle Salumäe laulustuudio.


Õppetöö toimub kolmes etapis. Ettevalmistusklass, mille jooksul saab esmased teadmised kooli sisseastumiseks, noorem ja vanem aste. Muusikat edasi õppida soovijad saavad muusikaõpinguid jätkata meie koolis veel kahel lisa-aastal.


Lisaks oleme käivitanud väikelaste muusikaklassi. See on mõeldud 5-6 aastastele lastele, kes soovivad muusikaga esimest tutvust teha. Õpe toimub väikeses grupis, kus on 3-5 last. ja tund toimub 2 korda nädalas. Muusikaga tutvutakse läbi väikekendle, lauldakse ja mängitakse muusikalisi mänge.


 Ettevalmistusklassis käiakse vastavalt vajadusele 1-2 aastat, noorem aste on 1- 4 klass ja vanem aste 5 -7 klass. 

Õppeaeg nooremas ja vanemas astmes kokku võib maksimaalselt kesta kuni 9 aastat. Seda vastavalt õppuri vajadustele ning arengulistele ning individuaalsetele iseärasustele. 

Soovi korral saab vanema astme lõpetades võtta ka lisa - õppeaastaid näiteks erialapilli täiendamiseks või selleks, et hiljem muusikat edasiõppima minna.

Õppekava järgi töötavad meie koolis SÜVA - PÕHI - NING VABAÕPPE OSAKOND.

Süvaõppes saab õpilane 2 pillitundi (1. õppeaastal 1,5 t.) ja 2 solfedzo tundi nädalas.

Süvaõppesse suuname me väga heade eeldustega ning suure töövõimega õpilasi õppenõukogu ettepanekul ning lapsevanema avalduse alusel.

Põhiõppes toimub 1,5 pillitundi ja 1,5 solfedzo tundi nädalas. Alates 4. klassist lisandub kõigile muusikalugu. 

Vabaõppes saab õppida vaid pilli, 1 tund nädalas. Kohustuslikud üldained selles õppekavas puuduvad, kuid soovi korral võib nendes tundides osaleda. 


Vabaõppesse ootame ka täiskasvanud pilliõppijaid.


Vastavalt õpilase soovile ning edasijõudmisele erialas, saab süva -  ja põhiõppes  alates 3. klassist õppida ka lisapilli ( kui kooli rahalised vahendid võimaldavad). 

Oluliseks peame kõikide õpilaste osalemist erinevates koosmängu vormides. (duetid, triod, ansamblid) 

 Õppekoha tasu suuruse õppuri kohta kinnitab Sindi Linnavalitsus määrusega. Vt. Dokumendid.

Ettevalmistusklassi  astutakse  katseteta. Gruppide koostamiseks on õpetajad siiski ka ettevalmistusklassi astujail palunud mõne laulu laulda ja rütmitunnet ning mälu kontrollinud. Klass lõpetatakse katsetega, mille edukad sooritajad võetakse vastu I klassi. 


Väljaspool Sindi linna elavad õpilased kantakse kooli nimekirja peale elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja esitamist.